For further information please contact:

LEGAL ALERTS

August 15, 2017

Bu bilgilendirmeyi PDF olarak indirebilirsiniz.

Giriş

04 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Ana Yönetmelik”) açık alkollü içki satıcıları kapsamında yeni düzenlemeler getirilmiş ve turizm belgeli işletmelerin satış belgelerinin uzatımına ilişkin olarak Ana Yönetmeliğe geçici bir madde eklenmiştir.

İçki Menülerinin Asgari İçeriği

Ana Yönetmeliğin 4/a maddesinde, açık alkollü içki satıcısı, alkollü içkilerin, piyasaya arz ambalajını açarak mevzuata uygun şekilde nihai tüketiciye satışını ve sunumunu yapan, açık alkollü içki satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

Değişiklik yönetmeliğindeki önemli bir yenilik, açık alkollü içki satıcılarının içki menülerine asgari içerik getirilmiş olmasıdır. Buna göre menülerde satışa sunulan tüm ürünlerin marka ismi, servis veya ambalaj hacmi ve fiyat bilgisine liste halinde yer verilmesi zorunlu hale gelmiştir. (Ana Yönetmelik Md. 20/12)

İçki Kategorilerinde Çeşitlilik Şartı

Değişiklik Yönetmeliğinden önce sadece perakende satıcılar için geçerli olan ve tüketicinin seçeneklerini daraltıcı olarak satışa arzı engellemeyi amaçlayan Ana Yönetmelik md. 22/1 maddesi tüm satıcıları kapsayıcı şekilde değiştirilmiştir.

Perakende satıcılar için değişiklik olmazken madde ile açık alkollü içki satış yerlerinde de  aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünleri arasından tercih imkanı sunabilecek çeşitlilikte ürünün işyerlerinde bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bira kategorisi bu zorunluluk kapsamı dışında tutulmuştur. Buna göre açık alkollü içki satış yerlerinde bira kategorisi kapsamında tek bir firmaya ait ürünlerin tüketiciye satışa sunulabilmesi mümkündür.

Ayrıca açık alkollü içki satıcılarının yukarıda belirtilen kapsamda ürün bulundurma zorunluluğunu engelleyici anlaşmaların yapılamayacağı da Değişiklik Yönetmeliği ile Ana Yönetmeliğe eklenen önemli bir husustur.

Münhasırlık Anlaşmaları

Bilindiği üzere, Ana Yönetmeliğin md. 22/5-c maddesinde, üretici, ithalatçı ve toptan satıcıların perakende satıcılarla yapacakları her türlü anlaşmada kendi firmalarının ürünleri lehine münhasır uygulama getiren veya üstünlük sağlayan ya da rekabeti diğer firmalar aleyhine kısıtlayıcı veya zorlaştırıcı hiçbir koşulun yer alamayacağı düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile bu düzenlemeye açık alkollü içki satıcıları ile yapılacak anlaşmalar da dahil edilmiştir. Ancak yine bira kategorisinde yer alan firmalar bu kapsam dışında tutulmuştur. Buna göre üretici, ithalatçı ve toptan satıcıların açık alkollü içki satıcılarıyla yapacakları her türlü anlaşmada bira kategorisindekiler hariç olmak üzere kendi firmalarının ürünleri lehine münhasır uygulama getiren veya üstünlük sağlayan ya da rekabeti diğer firmalar aleyhine kısıtlayıcı veya zorlaştırıcı hiçbir koşul yer alamayacatır.

Getirilen geçici 11. Madde ile 04.08.2017 tarihinden önce üretici, ithalatçı veya toptan satıcılar ile perakende veya açık alkollü içki satıcıları arasında yapılmış sözleşmelerin münhasır satışa ilişkin hükümleri bir yıl içinde yeni yönetmelik maddelerini de kapsayıcı şekilde Ana Yönetmeliğe uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Ürün Temininde Bağlı Satış İçeren Pazarlama Yöntemleri

Bağlı satış, Ana Yönetmeliğin 4. Maddesinde bir mal veya hizmet ile birlikte aynı ya da farklı ek bir mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınmasını içeren satış sözleşmesi veya eylem olarak tanımlanmıştır.

Ana Yönetmeliğin reklam ve tanıtım uygulamaları başlıklı 20. Maddesinin 6. Fıkrasında perakende satıcılara, açık alkollü içki satıcılarına ve tüketicilere yönelik bağlı satış uygulaması yapılamayacağı düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile Ana Yönetmeliğin ürün temini ve ürün bulundurma başlıklı 22. Maddesinin 5. Fıkrasının c bendine ürün teminine ilişkin olarak bağlı satış içeren pazarlama yöntemlerinin açık alkollü içki satıcılarına da uygulanamayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Turizm Belgeli İşletmelerin Satış Ruhsatlarının Uzatımı

Değişiklik Yönetmeliği ile Ana Yönetmelik’te Turizm Belgesi’nin tanımı yapılmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmiş turizm yatırım belgesi ibraz edilerek Kurumdan alınmış satış belgeleri için 2019 yılı süre uzatım işlemleri esnasında turizm belgesi veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı; alkollü içki satış belgeleri için ise, bu belgelerin yanı sıra işyerinin satış belgesinin düzenlendiği tarih itibariyle veya hali hazırda örgün eğitim kurumları ve dershaneler ile öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az yüz metre uzaklıkta bulunduğunu gösterir belgenin ibrazının zorunlu olacağı düzenlenmiştir.