For further information please contact:

LEGAL ALERTS

August 14, 2017

Bu bilgilendirmeyi PDF olarak indirebilirsiniz.

Giriş

11 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülüğü Hakkında Tebliğ (“ETBİS Tebliği”) yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 11. Maddesine göre çıkartılan ETBİS Tebliği, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilere (“hizmet sağlayıcılar”) elektronik ticarete ilişkin bir takım kayıt veya bildirim yükümlülükleri getirmektedir. ETBİS Tebliği, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıları kapsamamaktadır.

Amaç

Düzenlemenin amacı, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesidir.

ETBİS nedir?

ETBİS olarak adlandırılan sistem, hizmet sağlayıcıların tebliğ kapsamında belirtilen kayıt ve bilidirim işlemlerini gerçekleştireceği platformdur.

ETBİS’e Kayıt

Bu platforma kayıt olunması gereklidir. Halihazırda faaliyete devam eden hizmet sağlayıcılar, ETBİS’e en geç 01/12/2017 tarihinden itibaren 30 gün içinde kayıtlarını yaptırmalı ve istenilen bildirimleri gerçekleştirmiş olmalıdırlar.

Kayıt olunurken MERSİS numarası, vergi kimlik numarası ve elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı bilgileri girilecektir.

Bildirimi Gereken Hususlar ve Bildirim Süreleri

Bildirimi gereken hususlar ve bildirim süreleri aşağıdaki gibidir:

 • Tebligata elverişli KEP adresi. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Elektronik ticaretin türü. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Varsa (f) bendinde zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile yıkarıdaki (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi. (Her yıl Mart ayı sonuna kadar)
 • Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Hizmet sağlayıcılar, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adları. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri (Aylık dönemler halinde ve ilgili aya ait bilgiler takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar) (01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.)
 • Sanal pos bilgileri Sanal pos bilgileri, ETBİS’e bildirim sırasında Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi üzerinden sistem aracılığıyla teyit edilecektir.)

Ayrıca yukarıdaki hususlarda bir değişiklik meydana gelmesi halinde sözkonusu değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde yine ETBİS üzerinden bildirilecektir.

Faaliyetine son verecek hizmet sağlayıcılar ise buna dair keyfiyetlerini sona erme tarihinden itibaren 30 gün içinde sistem üzerinden bildirimde bulunacaklardır.

Bildirim Usulü

Bildirimler, hizmet sağlayıcının yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılacaktır. Bildirimi yapacak bu kişilerin MERSİS ve ESBİS üzerinden doğrulamaları sağlanacak olup bu sistemler üzerinden doğrulanmayan kişilerin kaydı yapılmayacaktır.

Bildirimi Bakanlıkça Gerekli Görülen Diğer Bilgiler

Yukarıda J bendinde belirtilen, “bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler”, bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulan “www.eticaret.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek olup bu ilanların takip edilmesi ve getirilen yeni bildirim yükümlülüklerine uyulması gereklidir.

Yaptırım 

ETBİS Tebliği’ne uyulmadığının tespiti halinde, Kanun’un 12. Maddesine göre 2.000,00-TL. – 5.000,00-TL. arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.